Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Rechtsgebieden > Familierecht > Nalatenschappen

Als iemand overlijdt komen zijn/haar bezittingen toe aan de erfgenamen. Dit zijn de erfgenamen volgens de wet indien er geen testament is gemaakt. Dat zijn over het algemeen de echtgenoot en kinderen.

Indien er wel een testament is gemaakt zullen de bezittingen worden verdeeld zoals vermeld in het testament.

Na het overlijden van een persoon dient dus altijd gecontroleerd te worden of de overledene een testament heeft gemaakt. Alle testamenten die door een Nederlandse notaris zijn opgemaakt worden geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag.
Een notaris kan direct controleren of er een testament is opgemaakt. Vervolgens kan dit testament worden opgevraagd bij de notaris die het testament heeft opgesteld.
De familieleden of erfgenamen zijn niet verplicht zich te wenden tot de notaris van de overledene. Elke notaris in Nederland kan deze informatie bij het CTR opvragen.

Alleen erfgenamen en andere direct belanghebbenden zijn degenen die inzage krijgen in het laatste opgemaakte testament.

Als tot de nalatenschap een bankrekening behoort, wordt deze geblokkeerd zodra de bank van het overlijden op de hoogte is.
De notaris kan een verklaring van erfrecht afgeven, waarmee de blokkering op de bankrekening kan worden opgeheven door de daartoe bevoegde personen, bijvoorbeeld de executeur of de gezamenlijke erfgenamen. Omdat het nogal omslachtig is als alle erfgenamen telkens gezamenlijk moeten optreden en er geen executeur is, wordt meestal volmacht aan één persoon gegeven die dan als gevolmachtigde van alle erfgenamen tezamen de nalatenschap zal beheren en afwikkelen.

Bij de afwikkeling van de nalatenschap dient tevens bekeken te worden of er over de waarde van het erfdeel successierecht (belasting) dient te worden betaald.
Het tarief van het successierecht voor de echtgenoot en de kinderen zijn het laagste. Tevens hebben zij vrijgestelde bedragen.
De vrijstellingsbedragen worden jaarlijks door de Minister van Financiën geïndexeerd.

Binnen acht maanden na het overlijden dient de aangifte voor het recht van successie bij de Belastingdienst te worden ingediend. Hiervoor dient een aangiftebiljet te worden ingevuld met de vermogensbestanddelen, vordering en schulden per overlijdensdatum. De notaris kan hierbij behulpzaam zijn.

Ook bij de eindverdeling van de nalatenschap is het vaak gewenst om de hulp in te schakelen van een notaris. Een notariële akte van verdeling is geen vereiste, tenzij er minderjarige of andere niet handelingsbekwame personen bij betrokken zijn, dan vereist de wet namelijk een notariële akte van verdeling. In dit geval dient tevens voor het tekenen van de akte de goedkeuring van de kantonrechter te zijn verkregen op het concept van de akte.

Behoort tot een nalatenschap een registergoed dan is een notariële akte van verdeling vereist. Hierin wordt dan het registergoed verdeeld conform het testament of conform de wet tussen de erfgenamen, of wordt het registergoed toegedeeld aan degene aan wie het blijkens testament is vermaakt.

Neem vrijblijvend contact op


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

CORONA UPDATE

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder