Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

1.    Van de Velde Notariaat (hierna: het kantoor) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend onder de naam Van de Velde Notariaat. Het kantoor verstrekt op verzoek een UBO-verklaring.

2.    De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden voor: 1) het kantoor, 2) al haar bestuurders, 3) alle andere personen die bij het kantoor in dienst zijn, 4) alle personen die bij de uitvoering door het kantoor van enige (vervolg)opdracht zijn ingeschakeld en 5) alle personen voor wier handelen of nalaten het kantoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

3.    Een overeenkomst van opdracht komt niet tot stand dan nadat deze door het kantoor is aanvaard. Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan het kantoor en niet aan individuele bestuurders of medewerkers van het kantoor. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, iedere vervolgopdracht en op alle hieruit eventueel voortvloeiende of hiermee verband houdende rechtsbetrekkingen. Tot de (vervolg)opdracht worden gerekend werkzaamheden voortvloeiend uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden verband houdend met een (vervolg)opdracht, ook als deze werkzaamheden door een derde worden veroorzaakt.

5.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin degene komt te staan die afgaat op advisering voortvloeiend uit of verband houdend met (vervolg)opdrachten als bedoeld in artikel 4.

6.    Het kantoor voert opdrachten uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever uit. Anderen dan opdrachtgever kunnen uitsluitend rechten ontlenen aan de resultaten van de uitvoering van de opdracht ten behoeve van opdrachtgever indien en voor zover dit door het kantoor uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard.

7.    Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, tenzij vooraf schriftelijk anders wordt overeengekomen. Het honorarium wordt vermeerderd met een door het kantoor vast te stellen percentage van het uurtarief ter dekking van algemene kantoorkosten. Het kantoor is gerechtigd de uurtarieven periodiek, in beginsel eens per jaar, te verhogen. Onkosten gemaakt ten behoeve van de opdracht(gever), waaronder begrepen de kosten van ingeschakelde andere personen, worden separaat gespecificeerd in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

8.    Het kantoor kan opdrachtgever te allen tijde verzoeken een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot te betalen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort indien geen voorschot ter dekking van die werkzaamheden is voldaan.

9.    In beginsel worden de werkzaamheden maandelijks bij opdrachtgever in rekening gebracht. Declaraties dienen binnen veertien dagen vanaf de datum van de declaratie te zijn voldaan zonder aftrek, korting of verrekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt het kantoor het recht de vordering te verhogen met 1% rente per maand.

10.  Bij (buiten)gerechtelijke invordering is opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door het kantoor gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten zijn wettelijk vastgesteld en bedragen minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-.

       De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

11.  Het kantoor is, met inachtneming van het bepaalde in de Wet op het Notarisambt, gerechtigd de werkzaamheden voortvloeiend uit de (vervolg)opdracht op te schorten indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van diens (financiële) verplichtingen. Indien de tekortkoming na aanmaning voortduurt, is het kantoor gerechtigd de opdracht te beëindigen.

12.  a.    Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen een declaratie, dient opdrachtgever deze binnen veertien dagen na datum van de declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan het kantoor mede te delen, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt geen bezwaren tegen de declaratie te hebben.

       b.    In het geval opdrachtgever en kantoor binnen de vastgestelde termijn van vier weken niet tot overeenstemming komen staat voor de opdrachtgever een beroep open bij Geschillencommissie Notariaat.

13.   Op onze dienstverlening is de klachtenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl.

14.  Voor wat betreft het vergoeden van rente over gelden op de bijzondere rekening(en) wordt verwezen naar de Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 december 2012 artikel 4 tot en met 7, welke luiden als volgt:

       “4.   1.    De rente wordt berekend aan de hand van het rentepercentage dat in de normale economische verkeer gebruikelijk is, mede gelet op de omvang van het bedrag en de tijdsduur dat het bedrag op de bijzondere rekening(en) staat.

              2.    De rente wordt berekend naar evenredigheid van hetgeen ten gunste van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) is gestort.

       5     1.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de aan het aandeel van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) toegevoegde rente zo snel mogelijk, doch uiterlijk met het aandeel aan de rechthebbende uitgekeerd.

              2.    De rente over het aandeel van de rechthebbende op de bijzondere rekening wordt volledig uitgekeerd aan de rechthebbende.

       6     De eventuele kosten in verband met de renteberekening dan wel het beheer en de beschikking over de bijzondere rekening(en) mogen niet met de rente over het aandeel van rechthebbende op de bijzondere rekening(en) worden verrekend.

       7.    1.    In afwijking van de artikelen 4 en 5 behoeft geen rente te worden vergoed in de volgende gevallen:

                     a.    bij kortlopende transacties in geval van rente op tegoeden die maximaal vijf werkdagen onder het beheer van de notaris hebben gestaan.

                     b.    over de overdrachtsbelasting gedurende de termijn als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.”

 

15.   Alle door het kantoor te maken kosten in verband met stortingen door of ten behoeve van de opdrachtgever en/of derden op de kwaliteitsrekening komen voor rekening van de opdrachtgever, waaronder begrepen administratiekosten, beheerkosten, eventuele negatieve rente* en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit een geschil tussen opdrachtgever en derde(n) over de gerechtigdheid met betrekkking tot het uitkeerbare aandeel in het saldo op de betreffende kwaliteitsrekening.

16.  Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

       De notarissen van het kantoor zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

17.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 geldt het bepaalde in artikel 16 ook voor niet ambtelijke werkzaamheden.

 

18.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 machtigt opdrachtgever door het verstrekken van de (vervolg)opdracht het kantoor om namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

19.  (Rechts)vorderingen op het kantoor betreffende tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht door het kantoor verjaren door verloop van één jaar na voltooiing van de opdracht.

20.  Een cliëntenonderzoek ingevolge de Wet ter voorkoming van Witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) behoort tot de standaardwerkzaamheden, indien de opdracht tot werkzaamheden is verstrekt.

21.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en het kantoor is Nederlands recht van toepassing.

22.  Met uitzondering van het bepaalde in artikel 12 terzake de Geschillencommissie Notariaat, is met uitsluiting van andere fora de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag bevoegd inzake geschillen tussen opdrachtgever en het kantoor. Het kantoor is bevoegd om in afwijking van het voorgaande de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever te adiëren.


* NEGATIEVE RENTE derdengeldenrekening (kwaliteitsrekening)

Vanaf 1 juli 2020 brengt de bank negatieve rente in rekening voor het bewaren van gelden van derden op de kwaliteitsrekening van ons kantoor. Deze rente wordt, conform onze notariële beroepsregels, aan u doorberekend door middel van een forfaitair bedrag en wel als volgt:

De negatieve rente over de gestorte waarborgsom(men) wordt per dag berekend (vanaf de dag van bijschrijving op onze kwaliteitsrekening tot aan de dag van het passeren van de akte).

Bij leveringen (al dan niet in combinatie met een hypotheek) is het forfaitair bedrag voor zowel de koper als de verkoper als volgt:

-      koopsom tot € 250.000,00                      :           ieder € 10,00 exclusief BTW

-      koopsom tot € 500.000,00                      :           ieder € 20,00 exclusief BTW

-      koopsom tot € 750.000,00                      :           ieder € 30,00 exclusief BTW

-           koopsom tot € 1.000.000,00  :           ieder € 40,00 exclusief BTW

Bij een koopsom hoger dan € 1.000.000,00 wordt de negatieve rente per dag berekend op basis van het gestorte bedrag, verhoogd met een opslag van € 7,50 exclusief BTW.

Bij enkel en alleen een hypotheek is het forfaitair bedrag voor de hypotheekgever als volgt:

-           een geldlening tot € 250.000,00                    :           € 10,00 exclusief BTW

-           een geldlening tot € 500.000,00                    :           € 20,00 exclusief BTW

-           een geldlening tot € 750.000,00                    :           € 30,00 exclusief BTW

-           een geldlening tot € 1.000.000,00     :           € 40,00 exclusief BTW

Bij een geldlening hoger dan € 1.000.000,00 wordt de negatieve rente per dag berekend op basis van het gestorte bedrag, verhoogd met een opslag van € 7,50 exclusief BTW.

Bij ondernemingsrecht en nalatenschappen wordt de negatieve rente per dag berekend, verhoogd met een opslag van € 15,00 exclusief BTW.

De negatieve rente bedraagt thans 0,5%


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder