Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Rechtsgebieden > Registergoederen > Appartementsrechten

Een (flat)gebouw kan worden gesplitst in appartementsrechten. Wie een appartementsrecht koopt krijgt te maken met een bijzondere constructie. Men verkrijgt een aandeel in het totale gebouw, welk aandeel vastgesteld wordt aan de hand van de grootte van het appartement, bijvoorbeeld een 1/25e gedeelte. Iedere eigenaar krijgt de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van zijn eigen appartement. Dit appartementsrecht kan worden belast met een hypotheek.

De appartementseigenaar is eigenaar van een gedeelte van het gehele gebouw, daartoe dient hij ook bij te dragen in de onderhoudskosten en overige lasten van het gehele gebouw. Ook een perceel grond kan vóór de bouw worden gesplitst in appartementsrechten.

De gezamenlijke eigenaren van zo’n gebouw zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (V.v.E). Dit lidmaatschap kan men niet opzeggen. Deze vereniging heeft als doel alle gemeenschappelijke gedeelten en zaken te beheren en te onderhouden.

Tot de vergadering van deze vereniging hebben alle leden in beginsel toegang. Zij kunnen het woord voeren en hun stem uitbrengen. Zij bepalen gezamenlijk in de vergadering wat de bijdrage aan de V.v.E zal zijn om te zorgen dat de onderhoudskosten aan het gebouw kunnen worden betaald. Vaak wordt er ook een collectieve opstalverzekering voor het hele flatgebouw afgesloten. Dit scheelt premie en eventuele bij schade.

De splitsing in appartementsrechten dient te gebeuren bij notariële akte. Deze akte dient aan verschillende wettelijke voorschriften te voldoen. Onder andere dient er een goede tekening te worden gemaakt, waarop duidelijk is aangegeven tot welk appartementsrecht het gebruik van iedere flat behoort en wat de gemeenschappelijke ruimten zijn.
Verder worden in deze akte van splitsing de overige afspraken tussen de gezamenlijke eigenaren vastgelegd, bijvoorbeeld welke kosten voor de gezamenlijke eigenaren in het splitsingsreglement komen en welke kosten de eigenaren zelf dienen te voldoen.

Een afspraak kan zijn dat de eigenaar van een appartement op de begane grond niet mee betaald aan de kosten van onderhoud van een liftinstallatie die alleen door de eigenaren van de bovenliggende appartementen wordt gebruikt.

Nog steeds zijn veel Verenigingen van Eigenaren van in het verleden opgerichte verenigingen niet actief, deze worden ook wel “ slapende verenigingen” genoemd. Vanaf 1 mei 2005 is het wettelijk verplicht om alle slapende verenigingen te activeren. Per 1 mei 2008 dienen alle verenigingen actief te zijn.

Dit houdt in dat er gezamenlijke rekening wordt geopend ten name van de V.v.E waarop iedere eigenaar een bijdrage aan de V.v.E stort om zo een reserve- en onderhoudsfonds creëert. Ook dient er een meerjaren onderhoudsplan te worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd welk onderhoud aan het gebouw dient te worden verricht in de komende jaren en wanneer dat onderhoud gepland staat en met een bijbehorende begroting of financiële planning.

Ook is het verstandig – en goedkoper – voor de gezamenlijke eigenaren om een collectieve opstalverzekering af te sluiten.

Neem vrijblijvend contact op


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder