Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Belasting besparen met schenkingen

Iedereen weet het. We moeten bezuinigen op onze uitgaven. De overheid voert een heel pakket maatregelen door, waarmee het besteedbaar inkomen per huishouden kleiner wordt. Toch is het mogelijk om belasting te besparen door middel van een uitgave.

Schuldigerkenning uit Vrijgevigheid

Een schuldigerkenning uit vrijgevigheid omvat twee elementen. In eerste plaats wordt geschonken, en de begiftigde leent het bedrag direct terug aan de schenker.

Een voorbeeld:

1) De ouders schenken aan hun kinderen het jaarlijks vrijgesteld bedrag van € 5.141,- (cijfer 2013).

2) De kinderen lenen direct het geschonken bedrag terug aan hun ouders.

Voorwaarden

Een dergelijke schenking dient bij notariële akte te geschieden én de ouders moeten daadwerkelijk jaarlijks 6% rente aan hun kinderen betalen.

Besparingen

U heeft een schuld aan uw kinderen. Uw vermogen daalt hiermee.

Het vermogen van uw kinderen stijgt, maar het wettelijke vastgestelde rentepercentage van 6% compenseert de vermogensrendementsheffing. (Inkomstenbelasting, Box 3, 30% over het fictieve rendement van 4%, per saldo 1,2%)

Bij overlijden wordt zonder een heffing van successierecht de vordering uitbetaald.

Achtergrond informatie

In artikel 175 en verder van Boek 7 van Burgerlijk Wetboek staan de wetsbepalingen omtrent schenking.

In beginsel is schenken vorm vrij, maar in artikel 177 eerste zin van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is vormvoorschrift opgenomen.

In deze bepaling regelt het vormvoorschrift van een notariële akte voor schenkingen die pas bij overlijden worden uitgevoerd. Dit is het geval bij Schuldigerkenning uit Vrijgevigheid.

Bovendien is de vorm van een dergelijke akte gelijk aan een testament, omdat de geschonken vordering pas opeisbaar is bij overlijden van de schenker. Dit houdt in dat w de ouders ieder jaar bij het tekenen van de akte aanwezig moet zijn.

Verder is van belang de Successiewet, waarin ook het schenkingsrecht en de vrijstellingen zijn geregeld.

Artikel 10 van de Successiewet bepaalt – vrij vertaald- dat wanneer de schenker genot houdt over het geschonken bedrag hierover daadwerkelijk jaarlijks rente over betaald dient te worden.

Artikel 10 lid 3 Successiewet verwijst naar artikel 21 lid 3 Successiewet, welk artikel op zijn beurt verwijst naar artikel 10 Uitvoeringsbesluit Successiewet, waarin het percentage is vastgesteld op 6%.

Tot slot worden alle notariële akten geregistreerd bij de belastingdienst (voorheen de Inspecteur der Registratie en Successie) conform artikel 3 Registratiewet en geeft de belastingdienst de mogelijkheid om op grond van artikel 40 Successiewet, u uit te nodigen tot doen van aangifte van de schenking.

Heeft u vragen? Stuur mij een email via vandevelde@kochnotarissen.nl

Mr Tj.S. van de Velde, notaris bij Koch Notarissen

('s-Gravenhage, 21 januari 2013)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder